Revisionsstandard 230

RS 230: Dokumentation

Indholdsfortegnelse

Afsnit

Indledning 1-4

Form og indhold af arbejdspapirer 5-12

Fortrolighed omkring betryggende opbevaring af, tilbageholdelse af og ejendomsret til arbejdspapirer 13-14

Ikrafttrædelse 15

 

Revisionsstandarder (RS'er) skal anvendes ved revision af regnskaber. RS'er skal også anvendes, efter nødvendig tilpasning, ved revision af andre oplysninger samt ved beslægtede opgaver.

RS'er indeholder grundlæggende principper og metoder (angivet med fed skrift) samt vejledning i form af forklarende oplysninger mv. De grundlæggende principper og metoder skal fortolkes i sammenhæng med de forklarende oplysninger mv., som giver vejledning i brugen heraf.

For at forstå og anvende de grundlæggende principper og metoder sammen med den anførte vejledning er det nødvendigt at tage hensyn til hele teksten i RS'en, inklusive de forklarende oplysninger mv. og ikke blot den tekst, som er fremhævet med fed skrift.

Hvor der benyttet tekst i kursiv, er der tale om nationale tilføjelser.

Under særlige omstændigheder kan revisor finde det nødvendigt at fravige en RS for mere effektivt at opnå målet med en revision. Når en sådan situation opstår, skal revisor kunne begrunde fravigelsen.

Det er alene nødvendigt at anvende RS'er på væsentlige forhold.

Internationale revisionsstandarder (ISA'er) henviser til IFAC's Code of Ethics for Professional Accountants. I de danske revisionsstandarder henvises til Etiske regler for revisorer (Etiske regler). På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke et særskilt dansk kodeks på området.

FSRs bestyrelse har igangsat udarbejdelsen af et sådant kodeks. Indtil dette er vedtaget af FSRs generalforsamling, er normerne for revisors rette etiske adfærd udtrykt i revisorlovgivningen samt i øvrigt den til enhver tid værende gode revisorskik. IFAC's Code of Ethics for Professional Accountants kan anvendes som supplerende vejledning på området.

Indledning

1 Formålet med denne revisionsstandard (RS) er at opstille standarder for og give retningslinjer om dokumentation i forbindelse med revision af et regnskab.

2 Revisor skal dokumentere forhold, der er vigtige for at tilvejebringe beviser, som understøtter revisors konklusion, og som dokumenterer, at revisionen er udført i overensstemmelse med RS'er.

3 Ved "dokumentation" forstås materiale (arbejdspapirer) udarbejdet af og for - eller modtaget og opbevaret af - revisor i forbindelse med udførelsen af revisionen. Arbejdspapirer kan være informationer på papir, film, elektronisk medie eller andet medie.

4 Arbejdspapirer:

(a) Understøtter planlægningen og udførelsen af revisionen

(b) understøtter tilsynet med og gennemgangen af den udførte revision, og

(c) dokumenterer revisionsbeviserne fra det udførte revisionsarbejde med henblik på at understøtte revisors konklusion.

Form og indhold af arbejdspapirer

5 Revisor skal udarbejde arbejdspapirer, der er tilstrækkeligt omfattend og detaljerede til at give en samlet forståelse af revisionen.

6 Revisors arbejdspapirer skal dokumentere planlægningen af revisionen, arten, omfanget og den tidsmæssige placering af de udførte revisionshandlinger, resultatet heraf samt konklusionerne, som er truffet på baggrund af de opnåede revisionsbeviser. Arbejdspapirerne bør indeholde revisors overvejelser vedrørende alle væsentlige forhold, der kræver udøvelsen af vurdering, samt revisors konklusion herpå. På områder, som indebærer vanskelige spørgsmål om principper eller vurderinger, skal arbejdspapirerne indeholde de relevante kendsgerninger, som var kendt af revisor på det tidspunkt, konklusionerne blev truffet.

7 Omfanget af arbejdspapirer fastlægges på baggrund af revisors professionelle vurdering, idet det hverken er nødvendigt eller praktisk gennemførligt at dokumentere ethvert anliggende, som revisor overvejer. Ved vurdering af omfanget af arbejdspapirer, som skal udarbejdes og opbevares, kan revisor overveje, hvilke arbejdspapirer det ville være nødvendigt at give en anden revisor, som ikke har forudgående kendskab til revisionen, for at denne kan opnå forståelse for det udførte arbejde og grundlaget for de principielle beslutninger, men ikke indsigt i alle detaljer af revisionen. Den anden revisor skal alene være i stand til at opnå indsigt i detaljerne i revisionen ved at drøfte disse med den revisor, der har udarbejdet arbejdspapirerne.

8 Formen og indholdet af arbejdspapirer er påvirket af forhold som f.eks.:

- Opgavens art

- udformningen af revisionspåtegningen

- virksomhedens forhold og kompleksitet

- art og beskaffenhed af virksomhedens regnskabssystemer og interne kontrolsystemer

- behov i den konkrete situation for instruktion af, tilsyn med og gennemgang af medarbejderes arbejde

- specifikke revisionsmetoder og teknologi, som er anvendt ved udførelsen af revisionen.

9 Arbejdspapirerne skal udarbejdes og organiseres, så de opfylder formålet og revisors behov ved den enkelte revisionsopgave. Brugen af standardiserede arbejdspapirer (f.eks. checklister, standardbreve, standarder for arkivering af arbejdspapirer) kan forbedre effektiviteten ved udarbejdelsen og gennemgangen af arbejdspapirer, ligesom de letter uddelegering af arbejdet samt udgør et middel til styring af arbejdets kvalitet.

10 Med henblik på at øge revisionens effektivitet kan revisor anvende opstillinger, analyser og anden dokumentation, som er udarbejdet af virksomheden. I sådanne tilfælde skal revisor sikre sig, at dette materiale er udarbejdet korrekt.

11 Arbejdspapirer omfatter sædvanligvis:

- Information om virksomhedens juridiske og organisatoriske struktur

- udskrifter eller kopier af vigtige juridiske dokumenter, aftaler og referater

- information om branchen samt de økonomiske og lovgivningsmæssige forhold, hvorunder virksomheden driver forretning

- dokumentation for planlægningsprocessen inklusive revisionsprogrammer samt enhver ændring heri

- dokumentation for revisors forståelse af regnskabssystemer og interne kontrolsystemer

- dokumentation for vurdering af iboende risici og kontrolrisici samt ændringer af disse vurderinger

- dokumentation for revisors overvejelser om anvendelse af intern revisions arbejde samt konklusioner herom

- analyser af transaktioner og saldi

- analyse af vigtige nøgletal og udviklingsretninger

- dokumentation for art, omfang og tidsmæssig placering af revisionshandlingerne samt resultatet af disse

- dokumentation for, at der er ført tilsyn med arbejde udført af medarbejdere, og for, at arbejdet er gennemgået

- angivelse af hvem, der har udført de enkelte revisionshandlinger, og hvornår disse er udført

- beskrivelse af revisionshandlinger anvendt ved revision af enheder, hvis regnskab er revideret af en anden revisor

- kopier af korrespondance med andre revisorer, eksperter og tredjemand i øvrigt

- kopier af breve eller notater vedrørende revisionen, som er rapporteret til eller diskuteret med virksomheden, herunder aftalebrev og bemærkninger om væsentlige svagheder i de interne kontroller

- skriftlige udtalelser modtaget fra virksomheden

- revisors konklusioner vedrørende væsentlige forhold i revisionen, herunder hvordan eventuelle undtagelser og usædvanlige forhold, der er afdækket ved revisors arbejdshandlinger, er løst eller behandlet,

- kopi af regnskabet og revisionspåtegningen.

12 I tilfælde af tilbagevendende revision vil nogle arbejdspapirer blive klassificeret som stamoplysninger, der skal opdateres med nye informationer af fortsat betydning, modsat periodens arbejdspapirer, der indeholder informationer, der primært vedrører revisionen for en enkelt periode.

Fortrolighed omkring, opbevaring af, tilbageholdelse af og ejendomsret til arbejdspapirer

13 Revisor skal implementere passende retningslinjer, der sikrer fortroligheden omkring og en betryggende opbevaring af arbejdspapirerne tilstrækkeligt længe til at imødekomme lovgivningsmæssige krav samt god skik på området.

14 Arbejdspapirer er revisors ejendom. Selv om dele eller uddrag af arbejdspapirerne stilles til rådighed for virksomheden på revisors foranledning, er arbejdspapirerne ikke en erstatning for virksomhedens regnskabsmateriale.

Ikrafttrædelse

15 Denne RS træder i kraft for regnskabsperioder, der begynder den 1. januar 2003 eller senere. Tidligere anvendelse anbefales.

Nyttige Links

Her bor vi

Registreret Revisor FDR - Hovedgaden 50 - 4261 Dalmose - CVR 39473321 - Tlf. 58 50 19 96 - Email: DM@DMrevision.dk