Revisionsstandard 220

Revisionsstandarder (RS'er) skal anvendes ved revision af regnskaber. RS'er skal også anvendes, efter nødvendig tilpasning, ved revision af andre oplysninger samt ved beslægtede opgaver.

RS'er indeholder grundlæggende principper og metoder (angivet med fed skrift) samt vejledning i form af forklarende oplysninger mv. De grundlæggende principper og metoder skal fortolkes i sammenhæng med de forklarende oplysninger mv., som giver vejledning i brugen heraf.

For at forstå og anvende de grundlæggende principper og metoder sammen med den anførte vejledning er det nødvendigt at tage hensyn til hele teksten i RS'en, inklusive de forklarende oplysninger mv. og ikke blot den tekst, som er fremhævet med fed skrift.

Hvor der benyttet tekst i kursiv, er der tale om nationale tilføjelser.

Under særlige omstændigheder kan revisor finde det nødvendigt at fravige en RS for mere effektivt at opnå målet med en revision. Når en sådan situation opstår, skal revisor kunne begrunde fravigelsen.

Det er alene nødvendigt at anvende RS'er på væsentlige forhold.

Internationale revisionsstandarder (ISA'er) henviser til IFAC's Code of Ethics for Professional Accountants. I de danske revisionsstandarder henvises til Etiske regler for revisorer (Etiske regler). På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke et særskilt dansk kodeks på området.

FSRs bestyrelse har igangsat udarbejdelsen af et sådant kodeks. Indtil dette er vedtaget af FSRs generalforsamling, er normerne for revisors rette etiske adfærd udtrykt i revisorlovgivningen samt i øvrigt den til enhver tid værende gode revisorskik. IFAC's Code of Ethics for Professional Accountants kan anvendes som supplerende vejledning på området.

Indledning

1 Formålet med denne revisionsstandard (RS) er at opstille standarder for og give retningslinjer om kvalitetsstyring i relation til:

(a) Revisionsfirmaets generelle politikker og procedurer vedrørende revisionsarbejde, og

(b) procedurer vedrørende det arbejde, der uddelegeres til medarbejdere i forbindelse med den enkelte revisionsopgave.

1a Nærværende RS skal med fornødne tilpasninger anvendes for øvrige erklæringsopgaver, beslægtede opgaver og rådgivningsopgaver inden for revisors professionelle kompetenceområde.

2 Kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer skal implementeres både for revisionsfirmaet som helhed og for de enkelte revisionsopgaver.

3 I denne RS skal følgende begreber forstås således:

(a) "revisor" er den person, der har det endelige ansvar for revisionen

(b) "revisionsfirma" er enten partnerne i et firma, der leverer revisionsydelser, eller en enkeltpraktiserende revisor

(c) "personale" er samtlige partnere samt den professionelle stab af medarbejdere, der beskæftiger sig med revisionsarbejde i firmaet, og

(d) "medarbejdere" er det personale, der ud over revisor er involveret i den enkelte revisionsopgave.

Revisionsfirma

4 Revisionsfirmaet skal implementere kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer, som er udformet med henblik på at sikre, at alle revisionsopgaver udføres i overensstemmelse med gældende RS'er eller praksis.

5 Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af et revisionsfirmas kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer afhænger af forskellige faktorer såsom firmaets karakteristika og størrelse, dets geografiske spredning, dets organisation samt relevante cost-/benefit-overvejelser. Som følge heraf vil de politikker og procedurer, som de enkelte revisionsfirmaer indfører, være forskellige, ligesom dokumentationen heraf vil variere.

6 Målet med de kvalitetsstyringspolitikker, som et revisionsfirma vælger at indføre, omfatter normalt følgende:

(a) Professionelle krav(1):

Firmaets personale skal opfylde de til enhver tid gældende krav til uafhængighed, integritet, objektivitet, fortrolighed samt professionel adfærd.

(b) Kvalifikationer og kompetence(1):

Firmaets personale skal have tilegnet sig og vedligeholde de tekniske standarder og den professionelle kompetence, der er nødvendig for, at de kan udføre deres opgaver med fornøden omhu.

(c) Tildeling af opgaver:

Revisionsarbejde skal tildeles personale, der besidder de efter omstændighederne fornødne faglige kvalifikationer og færdigheder.

(d) Uddelegering:

Ved uddelegering skal der være tilstrækkelig instruktion, tilsyn og gennemgang af arbejde på alle niveauer med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at det arbejde, der udføres, lever op til relevante kvalitetsstandarder.

(e) Faglig konsultation:

Når det er nødvendigt, skal personer inden for eller uden for firmaet med relevant ekspertise konsulteres.

(f) Accept og fastholdelse af klienter:

Der skal foretages en vurdering af potentielle klienter samt en løbende revurdering af eksisterende klienter. Forhold, der skal tages i betragtning ved beslutningen om accept eller fastholdelse af en klient, vil omfatte revisionsfirmaets uafhængighed og evne til at betjene klienten ordentligt samt en vurdering af integriteten hos klientens ledelse.

(g) Overvågning:

Det skal overvåges, om kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer vedbliver at være tilstrækkelige og fungerer effektivt.

7 Firmaets overordnede kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer skal kommunikeres til personalet på en sådan måde, at der opnås høj grad af sikkerhed for, at disse politikker og procedurer forstås og implementeres.

Den enkelte revisionsopgave

8 Revisor skal implementere de kvalitetsstyringsprocedurer, der - inden for rammerne af firmaets politikker og procedurer - er hensigtsmæssige for den enkelte revisionsopgave.

9 Revisor og medarbejdere med ansvar for tilsyn og gennemgang skal vurdere den faglige kompetence hos de medarbejdere, til hvem arbejde er uddelegeret, når omfanget af instruktion, tilsyn og gennemgang besluttes.

10 Enhver form for uddelegering af arbejde til medarbejdere bør være i en sådan form, at der opnås høj grad af sikkerhed for, at arbejdet vil blive udført med fornøden omhu af personer med den professionelle kompetence, der kræves i de enkelte tilfælde.

Instruktion

11 Medarbejdere, til hvem arbejde uddelegeres, har behov for passende instruktion. Instruktionen omfatter information til medarbejderne om deres ansvarsområder samt målet med de handlinger, de skal udføre. Medarbejderne skal endvidere informeres om forhold såsom virksomhedens karakter samt mulige regnskabs- eller revisionsmæssige problemer, der kan påvirke arten og omfanget af samt tidspunktet for de revisionshandlinger, de udfører.

12 Revisionsprogrammet er et vigtigt redskab til formidling af instruktion om revisionens udførelse. Tidsbudgetter samt den overordnede revisionsplan er ligeledes værdifulde i forbindelse hermed.

Tilsyn

13 Tilsyn er tæt knyttet til såvel instruktion som gennemgang og kan indeholde begge elementer.

14 Personale med ansvar for tilsyn har følgende opgaver i forbindelse med revisionsopgaven:

(a) Overvåge forløbet af revisionen for at vurdere, hvorvidt:

(i) Medarbejderne har de nødvendige færdigheder og kompetence til at udføre de opgaver, som er tildelt dem

(ii) medarbejderne forstår den modtagne instruktion, og

(iii) arbejdet bliver udført i overensstemmelse med den overordnede revisionsplan og revisionsprogrammet,

(b) holde sig underrettet om samt tage stilling til væsentlige regnskabsog revisionsmæssige spørgsmål, der måtte opstå under revisionen, ved at vurdere disses væsentlighed og om nødvendigt tilrette den overordnede revisionsplan og revisionsprogrammet, og

(c) afklare forskelle i professionelle vurderinger blandt personalet samt tage stilling til, i hvilken grad faglig konsultation er nødvendig.

Gennemgang

15 Enhver medarbejders arbejde skal gennemgås af personale på mindst samme kompetenceniveau for at vurdere:

(a) Om arbejdet er udført i overensstemmelse med revisionsprogrammet

(b) om det udførte arbejde og de opnåede resultater er tilstrækkeligt dokumenteret

(c) om alle væsentlige forhold er løst eller afspejlet i revisionskonklusionerne

(d) om målet med revisionshandlingerne er opnået, og

(e) om de dragne konklusioner er i overensstemmelse med resultaterne af det udførte arbejde samt understøtter revisionspåtegningen.

16 Følgende skal gennemgås rettidigt:

(a) Den overordnede revisionsplan og revisionsprogrammet

(b) vurdering af iboende risici og kontrolrisici, herunder resultaterne af test af kontroller samt eventuelle tilretninger i den overordnede revisionsplan og revisionsprogrammet som følge heraf

(c) dokumentationen for de revisionsbeviser, som er fremkommet på grundlag af substansrevisionen samt konklusionerne derpå, herunder resultater af eventuelle faglige konsultationer, og

(d) regnskabet, forslag til ændringer samt forslag til revisionspåtegningen.

17 Gennemgangen af en revision kan - særligt i store, komplekse revisionsopgaver - medføre, at personale, der ellers ikke er involveret i revisionen, anmodes om at udføre visse yderligere handlinger, inden revisionspåtegningen afgives.

Ikrafttrædelse

18 Denne RS træder i kraft for regnskabsperioder, der begynder den 1. januar 2003 eller senere. Tidligere anvendelse anbefales.

Noter

(1) Der kan også være tale om en udvidelse af revisionsopgaven, hvilket kræver et tillæg til oprindeligt aftalebrev og indførelse i revisionsprotokollen.

DokumenttypetekstRS 230: Dokumentation2002-03-01

Nyttige Links

Her bor vi

Registreret Revisor FDR - Hovedgaden 50 - 4261 Dalmose - CVR 39473321 - Tlf. 58 50 19 96 - Email: DM@DMrevision.dk